PENYA CICLISTA PALOMILLAS DE SABADELL
(1935-2011) MÉS DE 75 ANYS PROMOVENT EL CICLISME

Reglament Excursions

Campionat d'Excursions

Article 1. El Campionat d'Excursions de la Penya Ciclista Palomillas està reservat únicament als socis de l'entitat els quals hauran d'estar al corrent de pagament de la quota anual.

Article 2. El Campionat d'excursions es desenvolupa durant els diumenges compresos entre l'1 de març i el 31 d'octubre, segons el calendari que anualment aprova la junta directiva de l'entitat, prèvia presentació per part d'una comissió de cicloturistes.

Articulo 3. Perquè l'excursió sigui vàlida hauran de participar un mínim de 3 associats. Si en l'excursió A no hi hagués aquest mínim de participants, s'haurà d'esperar a la sortida de l'excursió B acoblant-se amb caràcter general a la normativa d'aquesta excursió. Si malgrat això no s'aconseguís el mínim exigit, l'excursió es donarà per anul·lada.

Article 4. Les excursions seran de dos tipus una A amb un quilometratge que oscil·la entre els 80 quilòmetres i els 180 quilòmetres. I la B que oscil·la fins als 80 quilòmetres.

Article 5. En cas de mal temps en la sortida, i sempre a criteri del capità es podran modificar els itineraris
de les excursions, cap a llocs més propers i amb menys risc de pluja. En cas necessari es podrà anul·lar. Per al cas de modificació d'itinerari es concediran la mateixa la puntuació, mentre que el cas d'anul·lar-se no es puntuaria.

Article 6. Els excursionistes hauran de conèixer el recorregut de l'excursió, així com les parades a efectuar.

Article 7. Anualment es nomena un capità d'excursions que haurà de fer complir el present reglament, dirigirà les excursions i facilita setmanalment a la junta directiva la informació necessària per confeccionar les classificacions.

Article 8. Si en algunes de les dues excursions no assistís el capità corresponent, es faria càrrec algun membre de junta o el soci més antic.

Article 9. El capità està facultat per permetre realitzar part del trajecte amb cotxe a algun dels participants
sense que per això perdin punts en consideració a possibles sobreesforços.

 
Normes als participants

Article 10. S'aconsella a tots els socis cicloturistes que disposin, de la corresponent llicència federativa. En cas d'un possible accident la Penya no es responsabilitza.

Article 11. Els participants estan obligats a respectar les vigents normes de circulació, sent els únics responsables si hi hagués sancions per part de l'autoritat.

Article 12. En el cas que algun associat participés en alguna marxa cicle turista aprovada per la Federació Catalana de Ciclisme tindrà dret a la puntuació de l'excursió, sempre que present el carnet de ruta segellat.

 
Classificacions i premis

Article 13. La classificació general final del campionat d'excursions s'obtindrà per la suma dels punts per cadascuna de les excursions en què participi atorgant-se tres punts en cada excursió, desglossats de la
següent manera: Un punt de sortida, un punt per estar reunit amb els companys a l'hora de l'esmorzar, un punt per tornar en companyia dels components de l'excursió fins a l'arribada al punt de destinació. En el cas que algun excursionista doni coneixement al capità d'excursió d'algun canvi, en aquest cas es podrà autoritzar la partida de l'associat sense que això comporti la perduda de cap punt.

Article 14. La classificació general final s'establirà després de la suma de tots els punts i en una sola classificació.

Article 15. En cas d'avaria o accident no es perdran els punts de l'excursió i la resta dels participants hauran d'esperar-los fins que es reuneixin amb ells o en tot cas si l'avaria fos greu, confirmar que de l'excursionista s'hagi fet càrrec algun acompanyant

Article 16. Quan s'organitzin altres activitats també s'atorguessin els tres punts corresponents.

Article 17. Tindran premi tots els associats que a l'acabament del campionat d'excursions hagin fet la meitat mes una del total de les excursions.

Article 18. Tota situació no prevista en aquest reglament serà debatuda per la junta directiva en la seva reunió setmanal.

Properes Activitats

Excursió A. 2 de juny
Marganell

Sortida: 7 h. Distància: 128 kilòmetres. Punt de trobada: carretera de Barcelona, davant de la benzinera Can Viñeta. Recorregut

Excursió B. 2 de juny
Mirador del Fai (pícnic)

Sortida: 7.30 h. Distància: 75 kilòmetres. Punt de trobada: carretera de Barcelona, davant de la benzinera Can Viñeta. Recorregut

Excursió BTT. 2 de juny
Castellterçol

Sortida: 7.30 h. Distància: 70 kilòmetres. Punt de trobada: carretera de Barcelona, davant de la benzinera Can Viñeta. Recorregut